11 Bevoorradingscompagnie Luchtmobiel

Algemeen
In 1965 werd besloten om de parate brigades, die beginjaren zestig waren geformeerd, logistiek te verzelfstandigen. De logistieke middelen op divisieniveau: de Divisie Intendance Compagnie (er waren er twee: 11 en 41 Div Int Cie), het Divisie Technische Dienst Bataljon en het Divisie Transportbataljon werden overgeheveld naar en verdeeld over de brigades. Zo kreeg 11 Pantserinfanteriebrigade (11 Painfbrig) 11 Bevoorradingscompagnie (11 Bevocie), 11 Herstelcompagnie (11 Hrstcie) en 11 Geneeskundige compagnie (11 Gnkcie) in de organisatie. Deze drie eenheden werden op 1 april 1966 in 11 Treinenbataljon (11 TN-bat) gegroepeerd. De divisietroepen werden aanvankelijk logistiek nog gesteund door 14 en 44 Divisietreinenbataljon. Deze bataljons werden in 1968 opgeheven door de overgang van de divisietroepen naar het legerkorpsniveau. In 1984 werd de staf van 11 TN-bat opgeheven, waarna 11 Bevocie, 11 Hrstcie en 11 Gnkcie rechtstreeks onder bevel kwamen van de commandant van 11 Painfbrig, dat een onderdeel vormde van 1e Divisie u201c7 Decemberu201d. Vanaf 1993 werd 11 Painfbrig omgevormd tot 11e Luchtmobiele Brigade (11 LMB), waarbij ook de taakstelling, werkwijze en organisatie van de logistieke eenheden wijzigde. Met de invoering van het fysieke distributie proces binnen de KL rond de jaren 2005-2007 en de daaraan gekoppelde voertuigen (wissellaadsystemen) en hefmiddelen wijzigde het bevoorradingsproces binnen de overige brigades dusdanig dat de bevocien bij deze eenheden verdwenen, Alleen 11 LMB behield haar logistieke zelfstandigheid en daarmee is 11 Bevocie Lumbl nog de enige bestaande bevocie. De eenheid voert nu de naam 11 Bevocie AASLT (air assault).

Organisatie
11 Bevocie bestond uit een compagniesstaf, een logistiek peloton (voor de interne verzorging), een (intendance) bevoorradingspeloton (voor de externe taken) en transportpelotons (AAT).Voor de KL V (munitie) zorgden aanvankelijk TD-personeel, rond 1980 werd dat intendancepersoneel. De compagniescommandant (CC) was een majoor van de intendance, de plaatsvervangend compagniescommandant (plv cc) was een kapitein AAT. In de jaren 90 bestond 11 Bevocie uit een compagniesstaf; een logistiek peloton (Ondershoudsgroep, keukengroep en een beheersgroepp) voor de interne verzorging; een gemengde bevo- en dienstenpeloton voor de externe taken zoals inrichten van een verdeelplaats KL I (levensmiddelen) met veldpost, inrichten verdeelplaats KL III (brandstoffen, olie en smeermiddelen), gravendienst (mobilisabel), verstrekkingpunt KL II en IV (PGU goederen, onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften), zorg dragen voor de watervoorziening; een KL V bevopeloton (munitie) waarbij de verdeelplaats Kl V in vredestijd niet daadwerkelijk werd ingericht. De vele vrachtauto’s van de compagnie, maar vooral de 10 tonners werden ingezet voor transportsteun voor de brigade. Na het vallen van de muur en de opschorting van de dienstplicht is de hele defensie organisatie en vooral die van de KL diverse keren doorgelicht en gewijzigd. Vanaf 1993 is 11 Bevocie voorbereid op de taakwijzing van 11 Painfbrig naar 11 Luchtmobiele Brigade (11 LMB). Het daadwerkelijke omklappen geschiedde in 1995 en ging gepaard met een verhuizing naar Schaarsbergen, waar het merendeel van deze brigade gelegerd was. 11 Bevocie Luchtmobiel (vanaf 2003 11 Bevocie AASLT) bestaat uit 3 Bevopelotons, een Logistiek peloton, de Bewaargroep en een Compagniesstaf. Naast de Klasse I, III en V (voeding, brandstof en munitie) groepen is er een overslaggroep gekomen die zich voornamelijk bezighoudt met het voorraadbeheer van het peloton en de goederen in ontvangst neemt die worden opgevoerd vanuit de grotere logistieke installaties (het Voorraadcentrum) ingericht door 100 en 200 B&T bataljon conform het fysieke distributie concept dat rond 2006 is ingevoerd.

Herkenbaarheid
Herkenbaarheid 11 Bevocie toen
Het personeel was samengesteld uit een mix van het dienstvak Intendance en Aan- en Afvoer troepen en was te herkennen aan het karmozijn rode (INT)/blauwe (AAT) onderdeelsjaal met in het midden een wit paard; later is dit paard vervangen door een gele zwijnenkop. Dit was het symbool van de 11 Painfbrig, Tijdens een oefening van de brigade in de omgeving van Dwingelo in 1963 werd het begraven keukenafval door mensen of dieren weer opgegraven. In de plaatselijke pers werd de schuld van de rommel gegeven aan de militairen, waarbij de aanduiding “boszwijnen” werd gebezigd. Vanwege de spreekwoordelijke moed van dit dier werd de scheldnaam tot erenaam verheven en een boszwijn werd het brigade-embleem.

Herkenbaarheid 11 Bevocie nu
Luchtmobiele militairen zijn herkenbaar aan de rode baret. Dit is een internationaal herkenningsteken voor para- en luchtlandingstroepen.

11bevo_1
11bevo_2
Embleem en halsdoek:
Het logo van 11 Bevocie bestaat uit de valk van 11 Luchtmobiele Brigade, op een half rode, half blauwe achtergrond. Het Nassaublauw is de kleur van de Aan- en Afvoertroepen en het karmozijnrood van de Intendancetroepen. Verder staan er 3 kleine afbeeldingen in het logo:

 

– de Pacman staat voor klasse I (voeding);

 

– de trechter voor klasse III (brandstof, oliën, etc.);

 

– de kogel voor klasse V (munitie).

11bevo_3
11bevo_4

Locaties
11 Bevocie was gelegerd in de Legerplaats de Wittenberg, later omgedoopt tot de Generaalmajoor Kootkazerne in Garderen. In 1995 is 11 Bevocie verhuisd naar de Oranjekazerne (legering) in Schaarsbergen met de werklocatie Duivelsberg.

Taakstelling tot 1995
Het dagelijks bevoorraden van de brigade-eenheden met klasse I goederen (voeding, water) en klasse III goederen (brandstof, olie, smeermiddelen),

In opdracht van de brigadecommandant bevoorraden van de klasse V goederen (munitie) Het klasse V element van de compagnie beschikte over een “aanvulling OMU” (organieke munitie uitrusting) van de brigade om een munitieverbruik tot ca. vijf dagen te dekken. Deze zgn. “ijzeren voorraad” bleef zo veel mogelijk “op de wielen”. De munitiebevoorrading van de gebruikende eenheden ging zolang de klasse V “op de wielen” bleef rechtstreeks vanuit de aanvullingsplaatsen.

Het distribueren en afvoeren van PSU-goederen, intendance onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften,

Het inrichten en in bedrijf houden van een gravendienst verzamelplaats,

Het inrichten en in bedrijf houden van een veldpostkantoor,

Het aanhouden van een voorraad klasse I, III, V goederen.

Taakstelling na 1995
De taakstelling is met de omvorming tot 11 Bevocie Lumlb niet wezenlijk veranderd, de bevocie bleef de rest van de brigade ondersteunen op diverse gebieden. De opvoer van munitie, voedsel, reservedelen en materieel behoort tot haar taak. Alleen de wijze van optreden en de middelen veranderden. Er wordt nu ook gebruikt gemaakt van LSV’s (luchtmobiele speciale voertuigen), HUSLE (Helicopter Underslung Loading Equipment) en helikopters. De compagnie heeft de beschikking over negen tankauto’s (elk met een capaciteit van zevenduizend liter) en ruim zeventig vrachtauto’s, waarvan diverse met een laadkraan. Om het voedsel te bereiden beschikt zij over twaalf mobiele veldkeukens.

Activiteiten/bijzonder optreden
Naast de brigade- en compagnies geleide oefeningen en vele logistieke ondersteuningen van de brigade werd de eenheid ingezet bij diverse SITE-wachten (bewaken van belangrijke wapens/munitie van Amerikanen) in het Havelte en u2018t Harde. Ook werd de eenheid, na het opheffen van de treinenbataljons in de jaren 80, meerdere malen per jaar ingezet als Vaste Kampstaf van de brigade met als taak het beheer van gebouwen en oefengebieden en logistieke steun in de breedste zin van het woord, zodat de eenheden van de 11 brigade konden oefenen. De locaties waren bijvoorbeeld: Vogelsang, Sennelager, Maily, Mourmelon etc.). Buiten de vele tevredenheidsbetuigingen vastegeld in het waarderingsregister 11 Bevocie werd in 1992 de eenheid beloond met het , Divisievaantje. Dit vaantje werd 1 keer per jaar uitgereikt aan de meest verdienstelijke eenheid van de hele 1 Divisie “7 December”.

Vanaf 1995 tot 2003 is door de bevocie, samen met de rest van de brigade, toegewerkt naar een wijze van optreden die ertoe geleid heeft dat in oktober 2003 de operationele gereedheidsstatus werd behaald.

Vanaf dat moment mocht 11 Bevocie AASLT toevoegen aan haar naam. In haar jonge luchtmobieel bestaan is personeel van 11 Bevocie betrokken en dus uitgezonden geweest bij de diverse operaties van Defensie in het buitenland.

In 2011 heeft 11 Bevocie AASLT haar uitzendvlag ontvangen voor haar missie in Afghanistan als LSD- 4 en aan de onderdeelsvlag is een aantal linten gekomen die door de eenheid door de jaren heen verdiend zijn voor de verschillende missies: UNPROFOR (DUTCHBAT), SFOR, Afghanistan Kabul ISAF, Irak SFIR en Afghanistan Uruzgan ISAF.

Tradities
In 1990 bestond 11 Bevocie 25 jaar. Dit heugelijk feit werd gevierd met oudgedienden 1 jaar later in 1991. De reden van dit verzetten was de inval in IRAK.

Het motto bij 11 Bevocie luidt nu: “Laborandum est” – “Wij zullen werken”.

De Falconwalk, een wandeltocht voor burgers en militairen, wordt altijd ondersteund door 11 Bevocie.

De uitspraak/kreet “Bevo SEAL!”. Oefeningen heten bijvoorbeeld zo en de kreet wordt regelmatig geroepen, waarbij SEAL staat voor Special Elite Armed Logistics.

11 Bevocie heeft een traditiekamer ingericht waar men kan terugblikken op tradities, wapenfeiten en resultaten die de eenheid ver in de historie behaald heeft; veel naslagwerk wordt beheerd door de compagniessergeantmajoor (CSM) van 11 Bevocie.

De bevocie heeft een eigen website: http://www.11bevocie.nl/