41 Bevoorradingscompagnie

Algemeen
In 1965 werd besloten om de parate brigades, die beginjaren zestig waren geformeerd, logistiek te verzelfstandigen. De logistieke middelen op divisieniveau: de divisie intendance compagnie (er waren er twee: 11 en 41 div int cie), het divisie TD bataljon en het divisie transportbataljon werden overgeheveld naar en verdeeld over de brigades.

Zo kreeg 41 Pantserbrigade (41 Pabrig) 41 Bevoorradingscompagnie (41 Bevocie) ( geformeerd vanuit een peloton 11 Intendancecompagnie en 41 Lichte Transportcompagnie), 41 Herstelcompagnie (41 Hrstcie) en 41 Geneeskundige compagnie (41 Gnkcie) in de organisatie. Deze drie eenheden werden op 1 april 1966 in 41 Treinenbataljon (41 Tnbat) gegroepeerd.

De divisietroepen werden aanvankelijk logistiek nog gesteund door 14 en 44 Divisietreinenbataljon. Deze bataljons werden in 1968 opgeheven door de overgang van de divisietroepen naar het legerkorpsniveau. Al ten tijde van het Treinenbataljon was C-41 Bevocie tevens Speciale Stafofficier Bevoorrading t.b.v. de brigadestaf. In 1984 werd de staf van 41Tnbat opgeheven, waarna 41 Bevocie, 41 Herstelcie en 41 Gnkcie rechtstreeks onder bevel kwamen van de commandant van 41 Pabrig. In 2006 werd de legering van Nederlandse eenheden in Seedorf beëindigd; 41 Bevocie is toen opgeheven.

Organisatie
41 Bevocie had aanvankelijk een compagniesstaf (ciest), die bestond uit een commandogroep (Cogp), administratie/bevoorradingsgroep (adm/bevogp) en een onderhoudsgroep (onhgp).Later ontstond het logistiek peloton. De compagnie bestond toen uit een compagniesstaf, een logistiek peloton (voor de interne verzorging), een kassiersgroep, een (intendance) bevoorradingspeloton (voor de externe taken) en transportpelotons (AAT).Voor de KL V (munitie) zorgden aanvankelijk TD-personeel, rond 1980 werd dat intendancepersoneel. De compagniescommandant (CC) was een majoor van de intendance, de plv cc was een kapitein AAT.

In vredestijd was in de slagorde ook een zelfstandig Zwaar Transportpeloton opgenomen. Het peloton bestond uit AAT-personeel, de pc was een luitenant. Voorheen behoorde dit peloton als 3e peloton thuis bij 840 Zwaar Transportcompagnie in Soesterberg. Dit later geheten 828 Afvoerpeloton (Afv pel) had een eigen onderhoudsgroep. In 1988 volgde weer een naamsverandering in 111 Afvoerpeloton.

Embleem pel tktransport Seedorf klein

Embleem pel tktransport Seedorf klein

Locaties
41 Bevocie was gelegerd in de Legerplaats Seedorf in (toen nog West) Duitsland

41 Pabrig was gelegerd in Seedorf, Hohne en Langemanshof in Duitsland

Taakstelling
Het dagelijks bevoorraden van de brigade-eenheden met klasse I goederen (voeding, water) en klasse III goederen (brandstof, olie, smeermiddelen),

In opdracht van de brigadecommandant bevoorraden van de klasse V goederen (munitie) Het klasse V element van de compagnie beschikte over een “aanvulling OMU” (onderdeels munitie uitrusting) van de brigade om een munitieverbruik tot ca vijf dagen te dekken. Deze z.g. ijzeren voorraad bleef zo veel mogelijk “op de wielen”. De munitiebevoorrading van de gebruikende eenheden ging zolang de klasse V “op de wielen” bleef rechtstreeks vanuit de aanvullingsplaatsen.

Het distribueren en afvoeren van psu-goederen, intendance onderhoudsmiddelen en bureelbehoeften,

Het inrichten en in bedrijf houden van een gravendienst verzamelplaats,

Het inrichten en in bedrijf houden van een veldpostkantoor,

Het aanhouden van een voorraad klasse I, III, V goederen.

Taakstelling in vredestijd

In verband met de locatie Seedorf had de compagnie een aantal logistieke vredestaken

Vervoer van zware en lichte rupsvoertuigen van de eigen brigade en van andere, in de Noord Duitse laagvlakte oefenende, NL eenheden.

Het ondersteunen van, ook in Duitsland gelegerde, 41 Gnbat en 103 Verkbat.

Tijdens oefeningen van NL eenheden optreden als aanvullingsplaats voor de meegekomen Bevocie.

Na einde oefeningen de overgebleven brandstof uit o.a. de Bravin, afvoeren, in opslag nemen of in de BOS laadstations storten.

Het rechtstreeks steunen van oefeningen in Duitsland van NL eenheden

Het beheren en in bedrijf houden van de BOS laadstations Seedorf, Langemanshof en Hohne.

Het 24/7 in bedrijf houden van een verdeelplaats KL III (jerrycans, olie en smeermiddelen) in Seedorf. De aanvoer uit NL gebeurde via de lijndienst uit NL.

Het dagelijks onderhouden van een lijndienst tussen Seedorf en Hohne. Deze sloot aan op het laad- en lospunt van de NL lijndienst in Seedorf. Ook passagiers konden mee met de “busdienst Seedorf-Hohne”.

Het beheren op aanwijzingen van de brigadestaf van de schietvoorraden van 41 Pabrig(+)

Oefeningen periode 1972-1995

De compagnie heeft deelgenomen aan alle legerkorpsoefeningen: Big Ferro (1973), Saxon Drive (1978), Atlantic Lion (1983) en Free Lion (1988).

Tradities
Het embleem was een dromedaris.

Het legeringsgebouw heette: Caravan Serai (een rustplaats in de woestijn)
Een Patenschaft met Nachschubkompagnie 70