810 Transportgroep

Algemeen
In 1958 werd de Nationale Sector van de landstrijdkrachten aangepast. Er kwamen drie Territoriale Bevelhebbers: de Territoriale Bevelhebber Oost, Zuid en West (TBO, TBZ en TBW). Bij iedere TB werd een transportgroep ingedeeld. Om duidelijk te maken welke eenheden tot het legerkorps en welke tot de Nationale Sector behoorden werden de eenheden van de nationale sector in de “800” serie genummerd en die van het Legerkorps in de “100” serie. Op 1 november 1961 werd 810 Transportgroep (Tgp) opgericht en onder bevel gesteld van de TBO. Na de opheffing van de garnizoens-vervoersdetachementen binnen het gezagsgebied van de TB werd deze vervoerscapaciteit gebundeld in een Territoriale Vervoerscompagnie (TVC) en als TVC Oost (TVCO) onder bevel gesteld van de transportgroep.

In 1971 werd 140 Voertuigendistributiecompagnie omgenummerd naar 840 Zware Transportcompagnie (Zwtcie) en onder bevel gesteld van 810 Tgp. Deze Zwtcie bestond uit mil en burger chs en had diepladers ter beschikking.

Bij een volgende reorganisatie in de Nationale Sector, de opheffing van de TBu2019n, werd de TVCO in 1975 ondergebracht bij 812 Tgp. 810 Tgp bleef deel uitmaken van het vanuit de TBO geformeerde Nationaal Logistiek Commando (NLC).

Bij de opheffing van het NLC in 1995, dat deels opging in het dan gevormde Nationaal Commando (NATCO), gingen taken en eenheden, waaronder 840 Zwtcie, van 810 Tgp over naar de dan geformeerde Landelijke Vervoers- en Verkeersorganisatie (LVVO).

Op 1 november 1995 werd 810 Tgp opgeheven.

Organisatie
De transportgroep bestond uit een aantal mobilisabele transportbataljons met transportcompagnieën en 840 Zwtcie. Van de groepstaf was alleen een parate kern en een sectie Verkeer en Vervoer aanwezig. Deze sectie behoorde bij st Nationaal Logistiek Commando (NLC), maar c 810 TGP was tevens hfd sie verkeer/vervoer (vk/vrv) NLC.

Locatie
De kernstaf 810 Tgp was ondergebracht in Deventer.

Taakstelling
De eenheid was in het gezagsgebied van de TBO belast met de commandovoering over de transporteenheden en het uitvoeren van de verkeersleiding. Het gezagsgebied van de TBO omvatte het gebied ten oosten van de IJssel. Na de formering van het NLC verviel de verkeersleidingtaak. Een aantal Tbats bestond uit gevorderde stau’s die belast waren met de opvoer van munitie in oorlogstijd, de zogenaamde “acht van Cloppenburg.”

Oefeningen/bijzonder optreden
Onder leiding van het NLC werd in december 1990 de operatie Granby uitgevoerd door enkele gemengd zware transportcompagnieën van het legerkorps. Daarbij werd munitie die bestemd was voor Britse eenheden in de Golfregio uit Nederland en Duitsland vervoerd naar Amsterdam. Bij de voorbereiding en uitvoering was de sie vk/vrv van NLC en de sie S3 van 810 Tgp nauw betrokken. De verkeersleidingstaak bestond uit de verkeersleiding over de “1LK routes” in Duitsland.