812 Transportgroep

Algemeen
In 1958 werd de Nationale Sector van de landstrijdkrachten aangepast. Er kwamen drie Territoriale Bevelhebbers: de Territoriale Bevelhebber Oost, Zuid en West (TBO, TBZ en TBW). Bij iedere TB werd een transportgroep ingedeeld. Om duidelijk te maken welke eenheden tot het legerkorps en welke tot de Nationale Sector behoorden werden de eenheden van de nationale sector in de “800” serie genummerd en die van het Legerkorps in de “100” serie. De bestaande transportgroepen werden omgenummerd. Zo werd 103 Transportgroep (Tgp) op 15 april 1959 omgenummerd naar 812 Transportgroep en onder bevel gesteld van de TBW. Naast mobilisabele transportbataljons maakte aanvankelijk het parate 820 Transportbataljon en 829 Zware Transportcompagnie (Zwtcie) met een peloton 832 Zwtcie BOS deel uit van de transportgroep. Al begin jaren zestig werd 829 Zwtcie met het peloton 832 Zwtcie BOS overgedragen aan het Legerkorps. Na de opheffing van de garnizoensvervoers-detachementen binnen het gezagsgebied van de TB werd deze vervoerscapaciteit gebundeld in een Territoriale Vervoerscompagnie (TVC) en onder bevel gesteld als TVC West (TVCW) van de transportgroep.

Bij een volgende reorganisatie van de Nationale Sector, de opheffing van de TB’n werd in 1975 812 Tgp met de drie TVC’n (Oost afkomstig van 810 Tgp , Zuid afkomstig van 811 Tgp en West van 812 Tgp) ondergebracht in het Nationaal Territoriaal Commando (NTC). 820 Tbat werd mobilisabel gesteld. Deze situatie heeft bestaan tot de jaren ’90.

Door opheffing van de afdeling Vervoer en Verkeer van de Landmachtstaf in 1992 werden er organisatiedelen overgeheveld naar de staf 812 Tgp en naar de drie TVC’n (Oost, Zuid en West), die werden omgedoopt in RVVC’n (Regionaal Vervoers –  en Verkeers Commando Oost, Zuid en West).

In 1995 vond weer een aanpassing plaats. Als gevolg van de Prioriteitennota was het Nationaal Commando (NATCO) gevormd. Dit was een samenvoeging van het NTC, NLC (Nationaal Logistiek Commando) en het CVKL (Commando Verbindingen KL). Dit betekende op 1 november 1995 de opheffing van 810 Tgp en 812 Tgp en de gelijktijdige vorming van de Landelijke Vervoers- en Verkeers Organisatie (LVVO). In feite gingen de taken en (mobilisabele) organisatiedelen van 810 Tgp over naar 812 Tgp zoals ook 840 Zwtcie. Deze laatst genoemd eenheid werd per 1 november 1996 opgeheven, een klein detachement aan voertuigen werd ondergebracht bij de RVVC West.

Per 1 mei 1996 ging de LVVO samen met de Marinevervoersdienst en Motortransportgroep Koninklijke Luchtmacht op in de Defensie Verkeers- en Vervoers Organisatie (DVVO). De afd Vervoer en Verkeer en Inspecteur van het Vervoerswezen voerden taken uit t.b.v. de Defensiestaf, Landmachtstaf en staf Nationaal Commando (NATCO). De afdeling was gelegerd in Gouda.

Organisatie
Vanaf de NTC-tijd en later de NATCO-tijd bestond de transportgroep uit een aantal mobilisabele transportbataljons, mobilisabele vervoers- en verkeerscomponenten en de drie TVC’n. Na de reorganisatie van de jaren ’90 maakten Bureau Aan en Afvoer Noord, Zuid en Baltimore ook deel uit van de 812 Tgp organisatie. De groepstaf was kernparaat aanwezig; alle specifieke vervoers- en verkeerszaken werden uitgevoerd door de afdeling Vervoer en Verkeer tevens als zodanig werkzaam voor de Staf NTC later staf NATCO.

Locatie
De staf 812 Tgp was ondergebracht in Den Haag en verhuisde later, na de bouw van de Prins Willem Alexander kazerne, naar Gouda.

Taakstelling
De eenheid was in het gezagsgebied van de TBW belast met de commandovoering over de transporteenheden en het uitvoeren van de verkeersleiding. Het gezagsgebied van de TBW omvatte het gebied ten westen van de IJssel. Na de vorming van het NTC strekte de verkeersleidingstaak zich uit over het gehele Nederlandse grondgebied.

Met de overheveling van taken vanuit de Afdeling Vervoer en Verkeer van de Landmachtstaf in 1992 werd de taak van 812 Tgp aanzienlijk uitgebreid. 812 Tgp werd verantwoordelijk voor de beheersing van het vervoers- en verkeersproces en de verwerving van vervoersmiddelen voor strategische verplaatsingen.

Oefeningen/bijzonder optreden
De transportgroep speelde een belangrijke rol bij de oefeningen Reforger. Dit waren Amerikaanse oefeningen ter versterking van de eenheden in Duitsland, die vanaf de jaren 1969 werden gehouden. Bij deze Return of Forces to Germany oefeningen werd Amerikaanse personeel en materieel via onder meer Nederlandse havens en Schiphol naar Duitsland doorgevoerd.

De bij Reforger opgedane ervaringen kwamen goed van pas toen in 1990 de operatie Deforger ( Deployment of Forces from Germany) door het NTC met ondermeer 812 Tgp werd ondersteund. De Amerikanen verplaatsten grote hoeveelheden materieel bestemd voor inzet bij de Golfoorlog vanuit Duitsland over de weg, per spoor en per binnenvaartschip naar Nederlandse havens.

Eind jaren ’60 begin jaren ’70 werd uit efficiency overwegingen een, aanvankelijk zeer bescheiden van omvang, militair lijndienstsysteem opgezet. Met name de drie TVC’n/RVVC’n zorgden voor de uitvoering van de lijndienstritten. In een latere fase werden koppelingen gemaakt met de lijndiensten van de andere krijgsmachtdelen. Bij de staf 812 Tgp lag op een zeker moment de dagelijkse leiding over het MSSVL (Multisservice Systeem Vervoerslijndiensten) ten behoeve van de gehele krijgsmacht.