Geschiedenis

Het Regiment vormt de voortzetting van de stamregimenten Aan- en Afvoertroepen (AAT) en Intendancetroepen (INT). Beide stamregimenten hebben na de Tweede Wereldoorlog een onmisbare rol gespeeld in de logistieke functie van het operationeel optreden ‘bevoorrading en transport’ bij de Koninklijke Landmacht.

In de loop der jaren is het nodige historisch materiaal verzameld op het gebied van militaire bevoorradings- en transportactiviteiten. Het formeel ingestelde Bureau Geschiedschrijving Bevoorradings- en Transporttroepen (BGB&T) houdt zich hiermee bezig. Met het ter beschikking stellen van documentatie wil deze website de herinnering levend houden voor allen die op enigerlei wijze actief zijn geweest in, dan wel belangstelling hebben voor de uitvoering van de logistieke functie bevoorrading en transport.

Toen, de periode 1950 – 2000

Na de Tweede Wereldoorlog moest de KL van de grond af aan opnieuw worden opgebouwd. De organisatiestructuur en logistiek die de Britse strijdkrachten met de bevrijding in ons land brachten, werd haast ongewijzigd overgenomen. Na beëindiging van de enorme militaire operatie in Nederlands-Indië eind jaren veertig, kreeg de wederopbouw van de KL vanaf 1950 pas eerst goed gestalte. De uit Nederlands-Indië teruggekeerde vrijwilligers, dienstplichtigen en beroepsmilitairen van de weer gestarte opleidingen werden de dragers van de nieuwe KL. Met de andere landen van de pas opgerichte NAVO profiteerde ons land van het grootscheepse militaire hulpprogramma van de VS (MDAP, beter bekend als het ‘Marshall-plan’) dat in 1949 van start ging.

Hierdoor kwam de KL in relatief korte tijd weer op de been. Onder invloed van het Amerikaanse materieel waar personeel op geschoold moest worden, werden in 1952 ook de Amerikaanse organisatie en wijze van logistiek optreden van de VS overgenomen. De militaire logistiek werd op Amerikaanse leest geschoeid. Bij de verbruiksgoederen werden de goederen in vijf klassen ingedeeld (KL I t/m V), elk met hun eigen bevoorradingsprocedures.

Bij de AAT ging het roer ook om. De Inspecteur Vervoerswezen, tevens Inspecteur AAT, werd voor de hele krijgsmacht de hoogste autoriteit op het gebied van verkeer en vervoer. Het militaire wegvervoer werd door transporteenheden uitgevoerd. Een kenmerk was dat elke commandant nu, in principe, verantwoordelijk was voor de verzorging van zijn eenheden. Het gevolg was dat elke commandant op elk niveau zowel logistiek personeel als logistieke middelen kreeg.

Belangrijk voor de logistiek was ook dat de KL vanaf 1950 gemotoriseerd werd (op de wielen ging). Binnen de brigades, divisies en het legerkorps werden AAT-eenheden en Intendance-eenheden geformeerd. De jaren tachtig en negentig brachten de mechanisatie van het legerkorps met bovendien een toename van het aantal tank- en artillerie-eenheden. Dat verhoogde de behoefte aan brandstof en vooral munitie aanzienlijk, wat een stimulans was voor mechanisatie van de logistiek, pallettisering en bulkbevoorrading.

De NAVO, de Koude Oorlog, reorganisaties, bezuinigingsronden en zeker de feitelijke inzet van Nederlandse troepen hebben er in de loop der jaren toe bijgedragen dat de organisatie van de logistiek sterk wijzigde. Eenheden kwamen en gingen, doctrines veranderden en er kwam meer flexibiliteit.

NU, de periode 2000 tot heden

De druk van veranderende omstandigheden, zoals het einde van de Koude Oorlog, het niet meer oproepen van dienstplichtigen, enorme bezuinigingen en het logistiek moeten ondersteunen van feitelijke operationele inzet in de hele wereld heeft geleid tot een geheel anders denken over de logistiek. Meer oog voor kosten en baten, flexibiliteit, uitbesteden bij het bedrijfsleven, de intrede van containers, wissellaadsystemen, directe bevoorrading (brengen naar de klant), inzet in ver afgelegen gebieden, minder voorraden, dit alles vertaalde zich in andere taken en organisaties van onder andere de Intendance en AAT. Veel eenheden zijn opgeheven en andere zijn samengevoegd. In het jaar 2000 werden de Regimenten AAT en Intendance samengevoegd tot het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (B&T).

Verkeers- en vervoersfuncties uit de krijgsmachtdelen zijn gebundeld in één Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO). De voormalige AAT bataljons/groepen en Aanvullingsplaatsbataljons zijn samengevoegd in twee Bevoorradings- en Transportbataljons (B&TBats) welke later zijn gereorganiseerd naar een Bevoorradings- & Transportcommando. De veldkeukens en daarmee de koks zijn verdwenen, het enorme bestand aan materieelbeheerders is voor een groot deel gesaneerd, er worden bij operationele inzet situationeel afhankelijk (‘tailor made’) logistieke detachementen geformeerd, er wordt bij inzet bezien wat lokaal kan worden aangeschaft. De logistici van heden zijn van denken en doen niet vergelijkbaar met de logistici van de Koude Oorlog periode. De feitelijke operationele inzet heeft meer dan ooit tevoren duidelijk gemaakt, dat de logistieke mogelijkheden en beperkingen de keuzen in wijzen van optreden beïnvloeden. Maar onverkort blijft de hoofdtaak door alle stormen heen gelijk: onder alle omstandigheden zorgen dat de operationele taak kan worden vervuld.

Vrienden van het Regiment